De Essentie

Happy People, Happy Profits.

Bedrijven en organisaties die zich vooral richten op de drijfveren van mensen hebben de langste levenscyclus. Onderzoek toont dat keer op keer aan. Hoe kan dat? De meeste professionals worden niet primair gemotiveerd door geld, status en macht. Het blijven belangrijke ‘drivers’, maar de werkelijke drijfveren waarmee mensen worden gemobiliseerd zijn geluk, gemak, gezondheid en een goed gevoel. Deze ‘zachtere waarden’ (of noem het dividenden) dragen veel meer bij aan de continuïteit van de organisatie en zorgen onder de streep voor betere resultaten. Financieel, maar ook op het gebied van imago, identiteit en klantgerichtheid. Menselijke organisaties die intern en extern gericht inspelen op deze primaire drijfveren (op behoeften van mensen waarvan hun hart echt harder gaat kloppen) realiseren uiteindelijk de beste resultaten. En overleven de rest. Kortom, Happy People, Happy Profits.

Nog een zestal waarheden:

Werken vanuit de eigen kracht is de kern
Blijf bij jezelf en ga uit van eigen kracht. Dat werkt. Niet voor niets functioneren organisaties die bij hun oorsprong blijven beter. Want in de oorsprong, daar zit juist de kracht. Daarvoor willen mensen een stap harder lopen. Met alle plezier. Dat geldt voor de organisatie en voor alle mensen die erin werken. Dat was zo, en dat blijft zo.

De winst van mensenkennis
Een organisatie die mensen de ruimte geeft om hun eigen kracht optimaal te benutten en die tegelijk individuele kwaliteiten respecteert en waardeert, realiseert in één klap meerdere dividenden. Mensen werken efficiënter, zijn blijer, zetten een tandje bij, zijn betere ambassadeurs en leveren op de langere termijn meer revenu op voor de organisatie. Want klanten merken dat en voelen zich meer verbonden. En zo is de cirkel rond!

Co-creatie als belangrijke sleutel
De basis van een goede samenwerking is geen hogere wiskunde. Respect en waardering vormen het fundament. Dat is waar het om draait. Je daadwerkelijk kunnen verplaatsen en inleven in de ander. Zowel intern als richting klanten. Als je met dat in gedachten samen werkt, realiseer je resultaten die je in je eentje nooit had kunnen bereiken.

Zonder wrijving geen glans
De praktijk laat zien dat diversiteit (in de brede zin van het woord) in de samenstelling van een team een betere output oplevert. Mensen moeten complementair zijn. Elkaar aanvullen. Versterken. Goede begeleiding van dit proces doet de rest. Want zonder wrijving geen glans.

Belangrijkste actie: interactie!
Zonder interactie binnen de eigen organisatie en met de buitenwereld komt groei tot stilstand. Wie wil (door)groeien moet investeren. Geven om iets terug te krijgen. Zo simpel is het. Een goed interactieplatform is daarom cruciaal voor organisaties. Voor de continuïteit en voor groei. Wie daar bij stilstaat, komt verder.

Dashboard als richtingaanwijzer
Wie zijn we en waar willen we heen? Door de essentie van een organisatie helder te verwoorden en te koppelen aan daadwerkelijke ambities, is het mogelijk gericht en relevant onderzoek te doen. Om te monitoren. De uitkomsten geven richting en focus bij het bepalen of aanscherpen van de strategie. Een helder dashboard dat de weg vrijmaakt voor vernieuwing.